Хичээлийн сайн технологи шалгаруулахад юуг голлон анхаарах нь чухал гэж та үзэж байна вэ?